40 year breeding BMD

Doremis Kennel 
König & Linnea Karlsson
Långviken 51 922 66 Tavelsjö, Sweden
  +469060327  +46706417420
    e-mail: kennel@doremis.se

    
Innehavare av
Hamiltonplaketten

Bernese Mountain Dog
Berner Sennen Start

Foton/Photos
                            
Om oss/ About us

ValpPlaner/
 
Puppy Plans


Nyheter/ News

Så här bor vi/
This is how we live


Våra hundar/ Our dogs


Hanar/Males
Doremis Isidor Yenn
Delägd med Stefan & Lenita

Tikar/ Females
Bernerhusets Miakoda My Princess
Doremis Guldnougat LeyFodertikar
Doremis Gudrun Stormvind Ley
Doremis Jasmin Jefar
Valpkullar/ Litters

A-Z   1982-1998
A-Z   1998-2007
A-Z   2007-2017

A-     2017-

Globetrotter

Släktträd/ Familytree

Champions

Certvinnare/cacwinner

Lydnad & Arbetande
/ Obedience & Working

Kennelstatstik

MH/ Mental decription

Uppfödargrupper/
Breedinggroups

Använda hanar i avel/
Used males for mateing

 
 

 

 

     HAMILTONPLAKETTEN

Doremis Kennel har den 2 juni 2007 tilldelats Hamiltonplaketten Svenska Kennelklubbens förnämsta utmärkelse för uppfödare, vi är nu den andra Berner Sennen kenneln genom tiderna som erhållit den utmärkelsen och vi känner oss mycket stolta och glada. 

Vi vill tacka alla våra valpköpare som har en stor del i detta  genom att ställa upp på utställningar, mentalbeskriviningar, lydnads & brukstävlingar och även röntgat hundarna och hållit oss ajour med vad som har hänt med hundarna så vi har kunnat använda all den informationen i vår fortsatta avel.

Vi vill även skicka ett tack till alla hanhundsägare som har ställt upp när vi velat använda deras hundar i avel och alla andra som vi har samarbetat med. Ensam klara man sig inte långt i avelsarbetet utan man behöver få använda andra uppfödares framgångar för att själv kunna få framgång.

Doremis Kennel has June 2, 2007 to Hamilton plaque Swedish Kennel Club's finest award for dogbreeders, we are now the second Berner Sennen kennel through the ages who received the award and we feel very proud and happy.
We want to thank all our puppy buyer who has been a major part in this by putting up exhibitions, mentalbeskriviningar, obedience & service games and even radiographs dogs and kept us abreast of what has happened with the dogs, so we have been able to use all the information in our continued breeding.

We also want to send a thank you to all DOG owners who have set up when we wanted to use their dogs in breeding and all others who we have worked with. You do not get far alone in the breeding process but we need to use other breeders successes to be able to get success.

 

 

hamiltonplakettFakta om Hamiltonplaketten: Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse för hunduppfödning.

Hamiltonplaketten har av Svenska Kennelklubben instiftats år 1910 till minne av klubbens stiftare och förste ordförande hovjägmästare Greve A.P. Hamilton.
Den delas ut vartannat år till några få av landets totalt c:a 11000 uppfödare.

Enligt statuterna för SKK:s Hamiltonplakett "kan plaketten tilldelas den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften". I kriterierna står bl a:

 
bulletAtt mottagaren skall ha aktiv hunduppfödningsverksamhet under minst 10 år av aktuell ras.
bulletAtt verksamheten ej får strida mot SKK:s grundregler, ej heller får uppfödningen/aveln strida mot SKK:s policy.
bulletAtt om hälsoprogram för aktuell ras finns skall uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil.
bulletAtt mottagarens hundhållning i stort beaktas.
Hamilton plaque Facts about Hamilton plaque: Swedish Kennel Club's top award for dogbreeders.

 Hamilton plaque has the Swedish Kennel Club, established in 1910 in memory of the club's founder and first president hovjägmästare Greve AP Hamilton.
 It is distributed every two years to a few of the country's total about 11,000 breeders.

 Under the statutes of SKK's Hamilton plaque "can plaque awarded by the successful work benefited dog breeding and thus greatly promoting the club's objectives." The criteria are among others:

 
bullet The recipient must have an active dog breeding business for at least 10 years of the current race.
bullet That activities may not be against the SKK's ground rules, nor shall the rearing / breeding contrary to SKK's policy.
bullet That if health programs for the current race is to be rearing demonstrate excellent health.
bullet The recipient dog stand in great consideration.